ก.ล.ต. เฮียริ่งหลักเกณฑ์การส่งรายงานข้อมูลของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การจัดส่งรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ และการใช้ความสามารถของระบบงาน ต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ธุุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ผู้ซื้อขายจึงไม่มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และเพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ซื้อขาย และ IT usage capacity ของผู้ประกอบธุรกิจได้

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการและการใช้ความสามารถของระบบงาน และเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ซื้อขายให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นธรรม และได้มาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลระบบขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เช่น ระบบซื้อขาย ระบบฝากถอนทรัพย์สิน หรือระบบแสดงทรัพย์สินขัดข้อง โดยให้จัดส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เป็นรายเดือน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเองด้วย

2.กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและจัดส่งรายงาน IT usage capacity ให้ ก.ล.ต. เป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail ponwat@sec.or.th thitika@sec.or.th korakot@sec.or.th หรือ sarochac@ sec.or.th จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565

Related Posts